fbpx
Back to top
เข้าใจระบบกัญชาในร่างกาย ( Endocannabinoid system)
Highgan 3 January, 2020

เข้าใจระบบกัญชาในร่างกาย ( Endocannabinoid system)

การที่จะเข้าใจเรื่องของกัญชา หรือกัญชง ว่ามันมีสารออกฤทธิ์ และทำงานได้อย่างไรนั้นคงต้องศึกษาในเรื่องของ Endocannabinoid System จะทำให้เข้าใจมากขึ้น ระบบกัญชาในร่างกาย หรือ Endocannabinoid system (ECS) หมายถึงระบบของตัวรับของเซลล์ และโมเลกุลที่สอดคล้องกัน…

Read More